77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 12.11.2021 r.
Kurs obejmuje 102 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 50 godz. praktyki

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych zostały zmienione zasady nadawania uprawnień na poszczególne maszyny i urządzenia.

Od 01.04.2017r osoby które posiadają wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych – Walce drogowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na walce drogowe kl. II 

Według aktualnie obowiązujących przepisów przywołanego wyżej Rozporządzenia Walce drogowe określone są w Świadectwie jako Kl. II wszystkie typy ( nie dotyczy walców doczepnych)

Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora walców drogowych
  • ukończenie szkolenia w zakresie modułu – Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu użytkowanie i obsługa maszyn roboczych