77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 12.11.2021 r.
Kurs obejmuje 134 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. praktyki

Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych zostały zmienione zasady nadawania uprawnień na poszczególne maszyny i urządzenia.

Od 01.04.2017r ładowarki jednonaczyniowe w zakresie kl. III obejmują ładowarki o masie całkowitej do 20 ton

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności – ładowarki jednonaczyniowe kl. III lub I upoważniają go do obsługi spycharki kl. III

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora ładowarki jednonaczyniowej
  • ukończenie szkolenia w zakresie modułu – Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu użytkowanie i obsługa maszyn roboczych