77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 07.05.2019 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.grudnia 2017 r poz. 47 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:  na podstawie § 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

§ 18 wyżej wymienionego Rozporządzenia:

Uprawnienia, które zostały nadane do wejścia w życie przywołanego wyżej Rozporządzenia tj. do 08.sierpnia 2018 zachowują ważność do następujących okresów:

  1. Wystawione do dnia 31.grudnia 2004 zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2019
  2. Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 zachowują ważność nie dłużej niż do 31.grudnia 2020
  3. Wystawione od dnia 01 stycznia 2015 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021

Prowadzone przez naszą firmę szkolenia na kierowcę wózków jezdniowych są prowadzone w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i obejmuje 25 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki

Kurs kończy się egzaminem Państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia są ważne na 5 lat

Warunki:

  1. Ukończone 18 lat
  2. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim