77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 02.08.2023

Uprawnienia ważne na podstawie: 

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 21 maja 2019 r.  Poz. 1008
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia i osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – uprawnienia ważne 5 lat – uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – uprawnienia ważne 10 lat

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.grudnia 2017 r poz. 47 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:  na podstawie § 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

§ 18 wyżej wymienionego Rozporządzenia:

Uprawnienia, które zostały nadane do wejścia w życie przywołanego wyżej Rozporządzenia tj. do 08.sierpnia 2018 zachowują ważność do następujących okresów:

  1. Wystawione do dnia 31.grudnia 2004 zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2023
  2. Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 zachowują ważność nie dłużej niż do 31.grudnia 2026
  3. Wystawione od dnia 01 stycznia 2015 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027

Prowadzone przez naszą firmę szkolenia na kierowcę wózków jezdniowych są prowadzone w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i obejmuje 25 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki

Kurs kończy się egzaminem Państwowym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.Warunki:

  1. Ukończone 18 lat
  2. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim