77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 26.10.2023 r.
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek

  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego
    przeznaczenia – uprawnienia ważne 5 lat
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – uprawnienia ważne 10 lat

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Wymagania wstępne dla uczestników

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • Badania lekarskie;

Kurs na suwnice wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu 0 obejmuje 24 godz. zajęć w tym 18 godz. teorii, 6 godz. praktyki

Kurs na obsługę suwnic sterowanych z kabiny obejmuje 30 godzin zajęć w tym 23 godz. teorii 7 godz. praktyki

Kurs kończy się egzaminem państwowym

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.