77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Rozpoczęcie: 10.10.2023
Szkolenie obejmuje 102 godz. zajęć w tym część mechaniczna, elektryczna, praktyczna.

Uprawnienia ważne 5 lat na podstawie

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
z dnia 21 maja 2019 r.  Poz. 1008
w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

W ZAKRESIE: WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

Szkolenie zakończone jest egzaminem Państwowym przeprowadzonym przez Komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

1) znajomość tematyki z zakresu:

a) mechaniki technicznej – droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność,

b) wytrzymałości i zmęczenia materiałów,

c) maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn,

d) elektrotechniki – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu,

e) źródła i odbiorniki prądu elektrycznego, sieci przesyłowe (instalacje elektryczne),

f) połączenia rozłączne oraz sposoby ich zabezpieczenia; znaczenie połączeń rozłącznych w elementach urządzeń technicznych,

g) połączenia spawane i zgrzewane,

h) połączenia wpustowe, klinowe, kołkowe, wtłaczane, skurczowe,

i) tolerancje i pasowania;

2) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV oraz urządzeń i instalacji gazowych. W przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zaświadczenie kwalifikacyjne powinno posiadać odpowiednią adnotację.

Jeśli uczestnik nie posiada wiedzy z zakresu wymaganej tematyki  (pkt1) wówczas Ośrodek nasz organizuje dodatkowe zajęcia uzupełniające niezbędną, wymaganą wiedzę