77 44 24 600 / 602 319 852 edu.proxima@gmail.com

Doradztwo BHP

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BHP

Oferujemy Państwu usługę związaną z powierzeniem wykonywania zadań służby BHP w zakładach pracy

Podstawą prawną jest :

Art. 23711 Kodeksu pracy §2  „Pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom z poza zakładu ”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 246, poz. 2468

w ramach kompleksowej obsługi klientów proponujemy Państwu obsługę BHP w n/w zakresie:

 1. Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi firmy raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 2. Bieżące informowanie Dyrektora firmy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
 3. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki bhp.
 5. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.
 6. Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 7. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.
 8. Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny bhp.
 9. Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp.
 10. Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.
 11. Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami.
 12. Współpraca z organami P.I.S., P.I.P. oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.
 13. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.
 14. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp.
 15. Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.
 16. Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.
 17. Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego

Szczegóły – Grażyna Błaut – tel. 602 319 852; email: edu.proxima@gmail.com